Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovní poradci:

kabinet č. 104 (přízemí za vrátnicí)

Mgr. Barbara Pešková

 • členka Asociace výchovných poradců
 • k dispozici: úterý, středa, čtvrtek
 • konzultační hodiny: úterý 14:05 - 15:00, čtvrtek 9:10 - 11:20 nebo kdykoli po předchozí domluvě

e-mail: peskova@oaholesovice.cz

Mgr. et Bc. Irma Duspivová

 • členka Asociace výchovných poradců
 • k dispozici: úterý, středa a čtvrtek 
 • konzultační hodiny: úterý 12:15 - 14:10, středa: 13:20 - 14:10, čt: 12:10 - 14:10 nebo po předchozí domluvě

e-mail: duspivova@oaholesovice.cz

Ing. Michaela Šťastná

 - administrativní činnosti a dokumentace k výchovnému poradenství

e-mail: hodzova@oaholesovice.cz 

Školní metodik prevence:

kabinet č. 404 (3. patro)

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě (okamžitě)

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog (externě):

PhDr. Iva Světlá

e-mail: isvetla@centrum.cz

Kontakt neprodleně zprostředkuje výchovná poradkyně, případně třídní učitel.

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště pro klienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

Studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

 Standardní činnosti metodika prevence:

 •  je členem preventivního týmu školy a školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, koordinuje tvorbu preventivního programu školy a dohlíží na jeho plnění
 • sjednává, realizuje a na konci školního roku hodnotí a vykazuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství)
 • ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence
 • průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy
 • vede písemné záznamy, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy

 

Užitečné odkazy:

 Osobní i studijní problémy:

 • Linka bezpečí

Pro děti a studenty do 25 let včetně. NONSTOP. 
Tel.: 116 111
E-mailové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

 • Linka první psychické pomoci

Krizová linka pro dospělé. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 123
Web: www.linkapsychickepomoci.cz

 • Linka pro rodinu a školu

Pro rodiče, příbuzné, pedagogy i děti. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 000
Web: www.linkaztracenedite.cz

 

 • Dělám co můžu

Psychologické online konzultace. Pomoc pro širokou veřejnost i pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.
Web: www.delamcomuzu.cz

 • Sluchátko

Anonymní bezplatná psychoterapeutická linka určena všem, kdo se necítí psychicky dobře. Možnost objednání online. 
Provozní doba: pondělí až pátek 10:00-18:00, úterý a čtvrtek do 20:00.
Tel.: 212 812 540
Web: www.linkasluchatko.cz

 • Nepanikař

Telefonické i chatové poradny. Přehledná mapa pomoci psychologů, psychiatrů, dětských psychologů, krizových center, pedagogicko-psychologických poraden a dalších služeb.
Web: nepanikar.eu/mapa-pomoci/

 • LD CKI Bohnice

Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 284 016 666

Ambulance Krizového centra
Tel.: 284 016 110

 

 Problémy se závislostmi:

 Kariéra a povolání: