Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
30
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 4.ročník
1
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
2
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
3
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
4
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
5
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
6
Organizace výuky v týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2024 a v pondělí 6. 5. 2024
7 8 9 10 11 12
13
Studentské volby do Evropského Parlamentu 2024
14
Studentské volby do Evropského Parlamentu 2024
15
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
16
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
17
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
18
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
19
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
20
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
21
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
22
90 let (ne) svobody s Domem RADOST A2A, A2B, A2C a S2
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
23
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
24
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
25
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
26
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
27
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
28
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
29
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
29. května 2024 (středa) 90 let (ne) svobody s Domem RADOST Edukativní program pro studen
30
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
31
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
1
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
2
UPOZORNĚNÍ NA PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Název

Obchodní akademie Holešovice

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 130001902

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Obchodní akademie Holešovice, byla zřízena ke dni 1.1.1993 MŠMT ČR č.j. 28 230/92-26 ze dne 17.12.1992 (rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34011/2000-14 z 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti MHMP), a sídlí na adrese Jablonského 3/333, Praha 7. Zřizovací listina je schválena usnesením Zastupitelstva MHMP č. 6/15 z 28.4.2011 a nabyla účinnosti 1.6.2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva MHMP č. 40/37 ze dne 19.6.2014 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sídlo: Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou v předchozím bodě

 • 4.3 Úřední hodiny 

          Sekretariát:

Po:

7.30 – 12.00

14.00 – 16.00

Út – Čt:

7.30 – 15.00

 

Pá:

7.30 – 12.00

 

         

 

 

 

  

        Ředitelka, zástupci ředitelky - po telefonické domluvě.

 • 4.4 Telefonní čísla

  sekretariát školy - pevná linka: +420 266 710 914 

  ředitelka školy: Mgr. Milena Remešová - pevná linka: +420 220 876 862, mob.: +420 605 169 246, e-mail: info@oaholesovice.cz

  statutární zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Copko - pevná linka: +420 273 132 733, , mob.: +420 774 975 777 email: copko@oaholesovice.cz

  zástupce ředitelky: Mgr. Marcela Sládková - pevná linka:  +420 266 710 917, mob.: +420 733 569 563, email: sladkova@oaholesovice.cz
  pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Ing. David Dvořák, mob.: +420 777 36 56 46, e-mail: dvorak.david@kancelardhs.cz

 • 4.5 Adresa internetových stránek

  www.oaholesovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Shodná s poštovní adresou uvedenou výše.

  Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

  USB flash disk, CD, DVD.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  E-mailová adresa: info@oaholesovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ID datové schránky: 3t8qjnj

5. Případné platby lze poukázat

       Číslo účtu: 107-380160267/0100

6. IČ

      61386626

7. Plátce daně z přidané hodnoty

      Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznam hlavních dokumentů

  8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy

Školní vzdělávací programy - v listinné podobě v ředitelně školy

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde

Školní řád - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde

Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy

Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

 

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte)

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy

Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy

8.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

         Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 • 11.2 Vydané právní předpisy 

       Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Informace jsou podávány zdarma.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

        Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

        Je umístěna na webových stránkách zde.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.