Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Ředitelské volno 27.9.2021
28 29 30 1 2 3
4
Ekonomická soutěž - 4.10.2021
Prahou s výkladem - 4.10.2021
5
Prahou s výkladem - 5.10.2021
6
Prahou s výkladem - 6.10.2021
7 8 9 10
11 12
Digitální wellbeing - 12.10.2021
13 14 15
Energetická olympiáda - 15.10.2021
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Název

Obchodní akademie Holešovice

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 130001902

2. Důvod a způsob založení

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obchodní akademie Holešovice
  Jablonského 3/333
  170 00 Praha 7

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou v předchozím bodě

 • 4.3 Úřední hodiny

 

 

 

          Sekretariát:

Po:

7.30 – 12.00

14.00 – 16.00

Út – Čt:

7.30 – 15.00

 

Pá:

7.30 – 12.00

 

          Ředitelka, zástupci ředitelky - po telefonické domluvě.

 • 4.4 Telefonní čísla

  sekretariát školy - pevná linka: +420 266 710 914 email: info@oaholesovice.cz

  Mgr. Milena Remešová (ředitelka školy)  - pevná linka: +420 220 876 862 email:  remesova.milena@seznam.cz

  Mgr. Tomáš Copko (statutární zástupce ředitelky) - pevná linka: +420 273 132 733 email: copko@oaholesovice.cz

  Mgr. Marcela Sládková (zástupce ředitelky) - pevná linka:  +420 266 710 917 email: sladkova@oaholesovice.cz

  další telefonní čísla na stránce Učitelé a vedení školy

 • 4.5 Adresa internetových stránek

  www.oaholesovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Shodná s poštovní adresou uvedenou výše.

  Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

  USB flash disk, CD, DVD.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  E-mailová adresa: info@oaholesovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ID datové schránky: 3t8qjnj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-380160267 / 0100

6. IČ

61386626

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznam hlavních dokumentů

  8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy.

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy.

Školní vzdělávací programy - v listinné podobě v ředitelně školy.

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde.

Organizační řád

Školní řád - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde.

Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy.

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy.

Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy.

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde.

8.1.2 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte)

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
– v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
– po předchozí domluvě s ředitelem školy

Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také zde.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace mohou být podávány buď ústně, nebo písemně. Ústní podání se uskutečňují v sekretariátu školy osobně nebo telefonicky na uvedené telefonní číslo.
Písemná podání můžete doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

Prostřednictvím elektronické pošty: info@oaholesovice.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3t8qjnj

 

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu info@oaholesovice.cz, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podání musí vždy obsahovat:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. předmět žádosti
 3. datum a podpis

 

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   

         Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 • 11.2 Vydané právní předpisy:

 

       Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Podávání informací je zdarma.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou umístěny na stránce Výroční zprávy.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.