Odborná praxe

Odborné praxe žáků se uskutečňují v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob v rozsahu dva týdny v průběhu 2. ročníku a tři týdny v průběhu 3. ročníku. Cílem odborných praxí je seznámení s reálnými provozy a pracovišti, získání informací pro rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce.

V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci organizací o uzavření smlouvy pro výkon odborné praxe. Na základě smlouvy o konání odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti a seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích pracoviště.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe. Zpráva z odborné praxe je zahrnuta do klasifikace předmětu ekonomika.

Za průběh odborné praxe zodpovídá učitel praktického vyučování a učitelé ekonomiky, kteří žákům pomáhají při výběru praxí a zajišťují kontrolu na pracovištích.

Přehled organizací, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují:

  • Komerční banka, a. s.
  • Novoměstská radnice
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Muzeum hl. města Prahy
  • Národní muzeum v Praze
  • Národní technické muzeum
  • KAM po Česku, o. s.
  • DRAPA SPORT SPV, s. r. o.
  • Centrum 3000, a. s.

Mezi další významné sociální partnery, které si žáci zajišťují sami, patří účetní firmy, organizace poskytující bankovní a pojišťovací služby, obchodní organizace, soukromí podnikatelé aj.

Ve školním roce 2014/2015 byl do výuky v 1. ročníku zařazen předmět učební praxe, který rozvíjí přípravu žáků pro budoucí profesní život. Při výuce jsou žáci vedeni k praktickým dovednostem a návykům, spojených s pracovním procesem. Předmět učební praxe je zaměřen na modelové situace, týkající se obchodních a pracovních činností. Žáci jsou připravováni k sociálnímu vnímání, k týmové práci a ke komunikaci v pracovním prostředí, aby byli schopni absolvovat odbornou praxi na pracovištích fyzických a právnických osob. V rámci předmětu učební praxe si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany na pracovištích. V průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

Odborné praxe ve školním roce 2016/2017 budou probíhat na jaře, v období maturitních zkoušek (termín bude upřesněn v měsíci lednu).

Pokyny k odborným praxím obdrží žáci v měsíci lednu od pí Sládkové.

Žáci 2. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 2 týdnů.

Žáci 3. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 3 týdnů.

Odbornou praxi si žáci mohou zajistit sami, smluvně však musí být zajištěna v rámci školy přes pí Sládkovou.

Žákům, kteří nebudou mít možnost si odbornou praxi sami zajistit, zajistí škola.

 

Odborné praxe ve školním roce 2016/2017

 Odborné praxe budou probíhat na jaře v období maturitních zkoušek. 

Žáci 2. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 2 týdnů, 22.5. – 2.6.2017.

Žáci 3. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 3 týdnů, 15.5. – 2.6.2017.

Veškeré informace a pokyny k odborným praxím bude podávat pí Sládková v kanceláři zástupců od měsíce ledna v době konzultačních hodin (denně 10:05-10:25) a prostřednictvím nástěnky.

Odbornou praxi si žáci mohou zajistit sami, smluvně však musí být zajištěna v rámci školy přes pí Sládkovou.

Žákům, kteří nebudou mít možnost si sami odbornou praxi zajistit, zajistí škola v průběhu měsíce dubna.

 

Informace k odborným praxím

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Zřizovatel školy